Tijd wordt geld!
Natuurlijk: heel veel mensen steunen hun club al met tijd of met geld. Het initiatief ‘Steun je Club’ weet beide op een heel creatieve manier te combineren: uw tijd wordt omgezet in geld voor uw club! Een heel goed initiatief dat ieders medewerking verdient.
Theo van Loon
Directeur Fonds verstandelijk gehandicapten


"Het zou een goede zaak zijn wanneer officieel erkend wordt dat werknemers een - nog niet opgebouwde - verlofdag belastingvrij kunnen schenken aan het verenigingsleven/vrijwilligerswerk of goede doelen"
MKB Nederland

De opzet van uw plan is zeer transparant en blinkt uit door éénvoud
Stichting VSB fonds

Uw initiatief levert talloze mogelijkheden voor het versterken van de band van de club of verenging met haar leden. Het is een vorm van fondsenwerving die ons zeer aanspreekt.
Instituut voor Sponsoring & Fondsenwerving (ISF)

Als VNG denken wij dat uw initiatief een goede aanvulling kan betekenen op reeds in gang gezette veelheid van beleidsvoornemens door het lokale bestuur.
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Na overleg met de directeuren van de sportbonden is gebleken dat er voldoende draagvlak bestaat het initiatief nader uit te werken.
NOC*NSF

FNV-inzet is: zeggenschap over werktijden!
Er is bij bonden geen behoefte om in CAO's afspraken te maken over welke
vorm van "supporting"van het verenigingsleven dan ook.

De werknemer kan dan zelf bepalen waarvoor hij of zij het
verloftegoed wil inzetten: voor zorgactviteiten, vrijwilligerswerk, een
wereldreis, sabbatical, studie, vrijwilligerswerk,etc. Dit is een verdere
uitwerking van het zogenaamde CAO à la carte-model.

Ook is het mogelijk om verlof te verkopen, dus door te werken. Als de
werknemer in dat kader één of meerdere verlofdagen wil inzetten voor een
club is dat prima!

Wij steunen om een fiscale faciliteit te verkrijgen.
En verder kunnen we ons voorstellen, dat de FNV samen met andere
maatschappelijke organisaties (brede samenstelling) in een platform dit
initiatief promoot.
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)

Een flinke impuls in het verenigingsleven en vrijwilligerswerk is van grote maatschappelijke betekenis.
Hennie Kuiper, Olympische kampioen, ambassadeur van de stichting SteunJeClub.nl

SYMPATHISANTEN

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De FNV

Het VSB fonds

Koninklijke vereniging MKB-Nederland

De stichting Samenleving & Bedrijf

Het Instituut Sponsoring en Fondsenwerving

CiviQ, instituut vrijwillige inzet

Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI)

Diverse bedrijven

Vele (sport)verenigingen

Diverse bekende Nederlanders en (voormalig) topsporters