Nieuws
9 maart 2009
Vrijwilligerswerk in trek
Sinds de kredietcrisis is er meer vraag naar vrijwilligerswerk. Dat blijkt uit verkennend onderzoek door Movisie. Mensen zoeken vrijwilligersklussen, als overbrugging ook naar een volgende betaalde baan.


Februari 2009
Harry Haddering aan de slag voor SteunJeClub.nl
Open het pdf-je “Harry Haddering en SteunJeClub.nl


24 Februari 2009
Gesprek SteunJeClub/Ministerie van Financiën
Tijdens een overleg met medewerkers van Financiën is een (voorlopig) laatste poging ondernomen om alsnog tot een opening te komen ten gunste van de bepleite fiscale maatregel. Maar Financiën blijft bij het standpunt en verleent geen medewerking.

Financiën wijst erop dat op Postbus 51 te lezen valt dat het is toegestaan om bovenwettelijke vakantiedagen af te kopen indien werknemer en werkgever dit met elkaar overeenkomen. Indien een vakantiedag wordt afgekocht dan staat het de werknemer vrij om het
netto bedrag beschikbaar te stellen aan een vereniging of goed doel.

De e-mail correspondentie naar aanleiding van de bespreking is opgenomen in het correspondentie dossier.

SteunJeClub heeft voor een dergelijke actie een plan van aanpak/ handleiding geformuleerd. (pdf)


14 februari 2009
Recessie & SteunJeClub
Het gaat niet goed met de economie. Een ontwikkeling die op gespannen voet lijkt te staan met het initiatief SteunJeClub, het ‘belastingvrij’ verzilveren van verlofdagen. Veel werkgevers hebben werktijdverkorting aangevraagd en in toenemende mate is sprak van faillissementen en gedwongen ontslagen. Er is op dit moment geen/nauwelijks behoefte aan extra arbeidsinzet.


SteunJeClub-idee als conjunctureel instrument
De mate van toepassing van het instrument ‘belastingvrij’ verzilveren van verlofdagen kan afhankelijk zijn van de situatie op de arbeidsmarkt. In tijden van hoogconjunctuur (overspannen arbeidsmarkt) is sprake van veel vraag naar arbeid. In tijden van laagconjuctuur, de recessie, juist niet.
Het ligt dus voor de hand dat onze Regering het idee SteunJeClub als een instrument ziet om afhankelijk van verwachte economische ontwikkelingen in te zetten. In tijden van hoogconjunctuur is behoefte aan extra arbeidsinzet. In tijden van laagconjunctuur nauwelijks. De Regering bepaalt jaarlijks het maximaal aantal ‘belastingvrij’ te verzilveren dagen.


14 februari 2009
“Baby Boomers” & SteunJeClub
Nederland vergrijst in rap tempo. “Baby Boomers” worden/zijn steeds meer betrokken bij vrijwilligerswerk, zien dat ook als een belangrijk onderdeel van een zinvolle invulling van hun vrije tijd. Tegelijkertijd dreigt in Nederland als gevolg van die vergrijzing ook een tekort aan arbeidskrachten en dus wil de Regering langer werken stimuleren en zal daarmee “baby boomers” onttrekken aan het vrijwilligerswerk. Voor veel “baby boomers” is immateriële 'beloning' belangrijker dan materieel gewin. Bied ze daarom de kans om zich (op basis van vrijwillige deelname) belastingvrij in te zetten ten bate van het verenigingsleven.


10 Januari 2009
Fiscale regeling voor aftrekbare giften is ineffectief
René Bekkers van de Universiteit Utrecht verricht onderzoek naar geefgedrag en pleit ervoor de belastingaftrek te wijzigen in of aan te vullen met een subsidiesysteem van het vermeerderingstype.
Open het pdf-je ‘belastingaftrek, effectiviteit, onderzoeksresultaten”.

Het onderzoek omvat alleen de regeling aftrekbare giften en dus niet de regeling periodiek aftrekbare giften. Die laatste fiscale regeling is ook relevant voor het verenigingsleven (zonder ANBI status, meer dan 25 leden) maar kent via de verplichte notariële akte, tijdsduur 5 jaar en aangifte IB een flink aantal drempels. De conclusies zoals voor de regeling aftrekbare giften getrokken zijn gelden naar de mening van SteunJeClub in versterkte mate voor de regeling periodiek aftrekbare giften.

Opmerkelijk commentaar Financiën
: “ Het is interessant te zien dat het onderzoek tot de conclusie leidt dat belastingaftrek niet het optimale instrument is om burgers te bewegen tot het doen van giften. Een subsidiesysteem van het vermeerderingstype zou volgens de heer Bekkers te verkiezen zijn boven de huidige belastingaftrek. Een dergelijke wijze van subsidiëren zou wat ons betreft in ieder geval een vereenvoudiging van het belastingsysteem tot gevolg hebben”. Aanvullende informatie: Bron: “Geven in Nederland 2007”: uit onderzoek naar de werking van de regeling aftrekbare giften blijkt: • 92% van de onderzochte groep doet aangifte IB.
• 86% van deze groep benut de giftenaftrek niet.
van de 14% die wel aangifte doet van aftrekbare giften haalt 54% de drempel niet. Ten aanzien van periodiek aftrekbare schenkingen wordt opgemerkt dat slechts 1% hiervan gebruik maakt (en dan met name gericht op schenkingen aan ANBI instellingen en niet aan het verenigingsleven).
Uit informatie van het Min v. Financiën blijkt dat in 2006 (voorlopige cijfers) voor een bedrag van zo’n 780 miljoen Euro aan giften is verwerkt in aangiften Inkomstenbelasting. Het aandeel periodiek aftrekbare giften hierin bedraagt ongeveer 180 miljoen Euro, met name ten bate van organisaties met een ANBI-status (dus niet aan sportverenigingen etc.). Dit is inmiddels ook door Financiën bevestigd.

Uit de rapportage van
de commissie ANBI (geschrift van de Vereniging voor Belastingwetenschap) blz. 132 t/m 134: daarin wordt ook verwezen naar de resultaten van empirisch onderzoek naar vermeerderingssubsidie en de conclusie dat daardoor de giften hoger zullen uitvallen en het aantal giften vermeerderd wordt. De commissie is voorts van mening dat het onderscheid tussen ‘periodiek aftrekbare giften’ en ‘aftrekbare giften’ dient te vervallen. De commissie pleit voor ‘een belastingkorting’ in plaats van de huidige ‘giftenaftrek’.


5 Januari 2009
Financiën weigert aanbod bevolking
In antwoord op onze brief van 16 september 2008 (zie correspondentiedossier op deze website) herhaalt de Staatssecretaris van Financiën eerder ingenomen, afwijzend, standpunt ten aanzien van het belastingvrij verzilveren van verlofdagen.

Commentaar SteunJeClub.nl:
Financiën gaat (opnieuw) inhoudelijk niet in op argumenten van SteunJeClub. Financiën komt niet met een alternatief met eenzelfde perspectief voor het verenigingsleven. Financiën weigert in feite het genereuze aanbod van de beroepsbevolking.

Financiën wijst op de vrijstelling die vanaf 1 januari 2009 van toepassing is op het recht van successie, het recht van overgang en het recht van schenking voor sportverenigingen. Een regeling die het verenigingsleven weinig extra inkomsten oplevert, zo schatten wij in. Zie ook het nieuwsberichtje van november 2008: “Fiscus gul (?) voor sportclubs!????” hierna.


December 2008
Stadion als ‘kasregister’ ten bate van amateurverenigingen
Open het pdf-je “Stadion als kasregister ten bate van amateurverenigingen”.
Dit idee is inmiddels voorgelegd aan FC Twente, sc Heerenveen, sc Heracles en Vitesse.


December 2008
Voor 52000 fte aan vrijwilligerswerk in de sport
Circa 1,5 miljoen mensen zetten zich in als vrijwilliger binnen de sport. Bij 84% van de sportclubs zijn ze actief. In totaal verrichten ze voor 52.000 fte onbetaalde werkzaamheden. Daarmee is het aandeel aan vrijwilligerswerk ruim tweemaal zo groot als betaald werk. In de sport zijn voor 25.100 fte betaalde krachten werkzaam. Deze en andere cijfers over sportverenigingen zijn terug te vinden in de laatste Rapportage Sport van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Bron: SCP


November 2008
IOC positief over SteunJeClub-initiatief
In antwoord op een schrijven gericht aan de heer Jacques Rogge, voorzitter van het IOC, is door IOC kenbaar gemaakt het initiatief SteunJeClub, een actie ten voordele van ondermeer sportclubs, te ondersteunen. IOC adviseert in dit verband verdere contacten te onderhouden met NOC*NSF.
Christophe De Kepper, Kabinetschef IOC


November 2008
Fiscus ‘gul’ voor sportclubs!???
Sportclubs hoeven vanaf 2009 nooit belasting te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Deze benadering van het kabinet is een compromis. Normaal hoort bij een vrijdom van schenkingsrecht ook een aftrekbaarheid van de gift voor de inkomstenbelasting van de schenker. Dat is hier niet het geval. De staatssecretaris schakelt de sportvereniging namelijk (nog) niet gelijk aan een ‘goed doel’ (ANBI). Hij maakt een aparte vrijstelling in de successiewet, die de belastingheffing over zowel erfenissen als schenkingen regelt. Daarvan profiteren alle bij NOC*NSF aangesloten sportorganisaties, daaronder de buitengewone leden. Erkenning door een internationale sportbond is ook voldoende; de schenking mag in veel gevallen ook bij een buitenlandse vereniging terecht komen. De vereniging moet wel (via de bond) een goed examensysteem voor de sporters en begeleiders kennen. De schenkingsvrijstelling bespaart ongeveer 30.000  sportverenigingen jaarlijks vijf miljoen euro aan schenkings- en successierecht.
Schenkingen van minder dan 2.866 euro vielen altijd al onder de schenkingsvrijstelling.


Noot SteunJeClub.nl:
Het lijkt een mooi gebaar!! Maar vooral toch scepsis!! Want we zijn benieuwd hoeveel verenigingen daar ook werkelijk profijt van zullen hebben. Of blijkt ook deze regeling weer ‘een bloempje van Catherina’.


(Nog) geen ANBI status voor het verenigingsleven
Tijdens de behandeling van het belastingplan 2009 heeft de VVD gevraagd om amateur sportverenigingen te brengen onder de zogenaamde ANBI-regeling (aftrekbaarheid giften voor de loon- en inkomstenbelasting). Het voorstel werd door onder meer de coalitiepartijen (CDA, PvdA en CU) verworpen. Overigens wordt in de ‘wandelgangen’ gesproken over het onderbrengen van amateursportverenigingen in een zgn. SNBI-regeling (regeling Speciaal Nut Beogende Instellingen) Wat blijft is toch het essentiële verschil met het initiatief SteunJeClub.nl. Een (fiscaal aftrekbare) gift komt altijd ten laste van het besteedbaar inkomen en dat in tegenstelling tot het belastingvrij verzilveren van een verlofdag. Massaal gebruik van de regeling fiscaal aftrekbare giften heeft budgettaire consequenties voor Financiën, het belastingvrij verzilveren van verlofdagen niet.


22 sept 2008
Oranjespeelster pleit voor SteunJeClub.nl
Maret Grothues, speelster van het nationaal volleybalteam: 'Steunjeclub.nl is een erg goed initiatief. Zonder club geen ontspanning, plezier, volleybaltraining en opleiding dus ook geen kans om uit te komen voor het nationale team. Ik steun dit initiatief! Echt een goed project!'


19 sept 2008
Nadruk op economie brengt vrijwillige inzet in het nauw
De derde dinsdag van september is weer achter de rug. De plannen van de overheid kan iedereen lezen in de miljoenennota 2008. In het regeerakkoord spreekt het kabinet van ‘een duurzame ontwikkeling van mens, leefomgeving en economie’ als belangrijk doel. Twee jaar later lijkt in de miljoenennota de nadruk vooral te liggen op economische ontwikkeling en arbeidsparticipatie. Daarmee geeft het kabinet een onderkoelde indruk van wat een samenleving is en hoort te zijn.

Koopkracht, economische groei, inflatie, tekorten of overschotten op de begroting; voor het gros van de Nederlanders vormen ze een ver-van-mijn-bedshow. De warmte waarmee het kabinet twee jaar geleden met het regeerakkoord inzette, lijkt verdwenen. Het motto van het regeerakkoord -
samen werken, samen leven - krijgt in de miljoenennota gestalte door arbeidsparticipatie. De kwaliteit van het dagelijkse leven, de informele kant van de maatschappij ontbreekt bijna geheel.

De nadruk op economische ontwikkeling door meer te werken brengt informele zorg, mantelzorg , opvoeding en tijd voor gezin en relatie, vrijwillige inzet in het gedrang. Immers, wie meer werkt heeft minder tijd om iets voor de ander te doen. Het werk dat aan die informele kant wordt verzet moet echter wel gebeuren en bepaalt tegelijkertijd de sociale cohesie in onze maatschappij. Betaalde arbeid is in veel gevallen geen goed substituut en de overheid doet dan ook onverminderd een appèl op de inzet van de burger bij sociale reïntegratie, het begeleiden van maatschappelijk stagiairs, inburgeringstrajecten, het bevorderen van de leefbaarheid in probleemwijken, mantelzorg en bijvoorbeeld informele zorg in ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

De miljoenennota weerspiegelt met zijn eenzijdige focus op economie en arbeidsparticpatie geen integrale visie op 'het meedoen van iedereen' en biedt dus ook geen oplossingen. In de achterliggende verdiepingshoofdstukken van de ministeries komt het versterken van de maatschappelijke ondersteuning echter wel terug. MOVISIE denkt dan ook dat het kabinet met de onderkoelde insteek van de miljoenennota 2009 een kans heeft laten liggen om burgers op inspirerende wijze te betrekken bij de ontwikkeling van henzelf en hun leefomgeving.

Bron: MOVISIE – 19 sept. 2008 : naar analogie: aantal vrijwilligers/kaderleden bij verenigingsleven verder onder druk – SteunJeClub.nl


18 sept. 2008
Langer werken legt druk op vrijwilligerswerk
De Regering zet in op tal van (stimulerende) maatregelen die er toe zullen leiden dat pensioengerechtigde Nederlanders na hun 65e blijft werken. De verlenging moet ten dele een antwoord zijn op de vergrijzing waarmee Nederland de komende decennia wordt geconfronteerd.
Daar waar in achterliggende jaren juist een tendens waarneembaar was dat mensen na hun arbeidzaam leven ook het maatschappelijk zo relevante vrijwilligerswerk oppakken (vanaf de VUT gerechtigde leeftijd) zal datzelfde vrijwilligerswerk nu weer stevig onder druk komen staan.17 september 2008
A global roll out of the initiative.
"ClubSupport.eu" (SteunJeClub.nl) is an organisation that wants to help associations and clubs obtain additional funding.
"ClubSupport.eu" asks employed persons to hand in one holiday day from their employer (which corresponds to an extra days work) and donate the monetary value of this day to an association or non profit organisation of their choice.
In the Netherlands, "Clubsupport.eu" have asked the Dutch Government to allow that the monetary value be donated tax free. About 1.0 million people in the Netherlands are willing to hand in a holiday day to support their association or non profit organisation of choice. Assuming an average monetary value of € 130 per day, this indicates a potential economic impulse of 130 * 1.0 million people = € 130 million.
For Great Britain this impulse might even be significantly higher. Based on a rough estimation, approximately 6 million are willing to participate in this initiative meaning that the economic impulse might exceed € 1.0 billion. The large economic impact indicates the importance of the initiative. Therefore associations and non profit organisations should also demand a tax free donation from the English government. Working one day a year for your club, tax free.
"ClubSupport.eu" strives towards a global roll out of the initiative.  
Are you interested ? Please mail Geert Jan Bittink: info@steunjeclub.nl


16 september 2008
Waardering en steun voor verenigingsleven
“Miljoenen Nederlanders weten de weg te vinden naar ons rijk geschakeerde verenigingsleven, steeds meer en beter een afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Welzijn en kwaliteit zijn diep verankerde waarden. Meer dan ooit wordt een beroep gedaan op kaderleden en vrijwilligers om invulling te geven aan de maatschappelijke functie. Het verenigingsleven is kansrijk voor het realiseren van belangrijke kabinetsdoelen op het gebied van preventie en gezondheid, jeugdbeleid, onderwijs, normen en waarden, integratie, wijken, veiligheid en internationaal beleid. De regering heeft daarvan hoge verwachtingen, maar realiseert zich ongetwijfeld ook de inspanningen die verenigingen zich getroosten. Het verenigingsleven, als hart van onze samenleving, verdient grote waardering en steun”. – stichting SteunJeClub.nl


16 september 2008
SteunJeClub.nl-koffer in bankkluis.  

Rianne Guichelaar en Yasemin Smit, speelsters van het gouden Olympische waterpoloteam, hebben op Prinsjesdag 2008 in Enschede het ‘SteunJeClub-koffertje’ ondergebracht in de streng beveiligde bankkluis van het voormalig gebouw van de Nederlandsche Bank, thans in beheer van Datacenter Equinix.
Het ‘SteunJeClub-koffertje’ staat symbool voor de bereidheid van velen om een verlofdag
belastingvrij te verzilveren voor een vereniging of goed doel naar eigen keuze. Uit onderzoek is bekend dat meer dan 1 miljoen mensen bereid is tot deelname aan de actie en dat betekent dat jaarlijks zo’n € 130.000.000 beschikbaar kan komen.

De Staatssecretaris van Financiën heeft vanaf vandaag, Prinsjesdag 2008, ook letterlijk ‘de sleutel’ in handen om het genereuze aanbod van de bevolking toegankelijk te maken voor de tienduizenden verenigingen. Hij ontving ‘de sleutel’ bij aangetekend schrijven, met het verzoek om, na overleg met de VC Financiën/VWS (belastingplan 2009/VWS begroting), de gevraagde fiscale vrijstelling alsnog te effectueren en daarmede in feite het ‘SteunJeClub-koffertje’ te openen.

Yasemin Smit en Rianne Guichelaar zijn duidelijk over het initiatief van SteunJeClub: “Wij behaalden in Peking Olympisch Goud. Daarmee ging een droom in vervulling. Tegelijkertijd realiseren wij ons heel goed dat het ook voor ons allemaal begon bij de plaatselijke sportvereniging waar bestuurders en vrijwilligers klaar staan om de (jeugd)leden te laten sporten. Het verenigingsleven, niet alleen de sportsector, is van grote maatschappelijke betekenis. Maar om alles goed te organiseren is geld nodig. Er zijn grenzen aan de hoogte van de contributies en wij vinden het door SteunJeClub aan de overheid voorgelegde idee een heel waardevol initiatief. Je doet wat extra voor je club en je merkt het niet in je portemonnaie. Wij hopen dat de Staatssecretaris dit koffertje komt openen. We zullen daar graag bij aanwezig zijn.” - wordt vervolgd -


16 september 2008
SteunJeClub.nl-cheque
Direct na overhandiging van de SteunJeClub.nl-koffer aan de directie van Equinix hebben Rianne en Yasemin namens SteunJeClub.nl en sponsor Equinix een cheque ter waarde van € 2.500 geschonken aan de zwem- en waterpolovereniging Het Ravijn in Nijverdal. Het geld wordt op verzoek van Rianne en Yasemin beschikbaar gesteld voor de jeugdopleiding.


1 september 2008
Een bloempje van Catherina
De regeling periodiek aftrekbare giften, een bloempje van Catherina: open het pdf-je


26 augustus 2008
€ 21.500 voor onderzoek asbestkanker
Nico Heijmer, patiënt asbestkanker, overhandigde een cheque van € 21.500 aan de stichting Asbestkanker als bijdrage in de kosten van onderzoek en ontwikkeling van een behandelmethode: open het pdf-je voor nadere informatie.
Nadere informatie: www.asbestkanker.info


5 augustus 2008
Open brief aan Regering/Tweede Kamer
Er zijn inmiddels een drietal verschillende flyers in omloop waarin SteunJeClub via een ‘open brief’ de regering oproept de gevraagde fiscale maatregel te treffen. Open het pdf-je voor nadere informatie.


10 augustus 2008
SteunJeClub.nl naar Olympische Spelen
Secretaris Ron Sloof bezoekt vanaf 17 t/m 24 augustus de Olympische Spelen. Bij de sportevenementen en in het Holland Heineken Huis hoopt hij diverse topsporters, sportliefhebbers en politici te treffen en te informeren over de activiteiten van de stichting SteunJeClub.nl.10 augustus 2008
Eltingh/Haarhuis over SteunJeClub.nl
"Af en toe krijg je iets onder ogen waarvan je zegt: dat is het! Het SteunJeClub initiatief is zo'n voorbeeld. Met de charme van éénvoud en effect.Maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op het verenigingsleven. Er is extra geld nodig om bestuurders, vrijwilligers en leden te binden, om verenigingen in staat te stellen in te spelen op de eisen/verwachtingen van deze tijd. Het initiatief SteunJeClub spreekt ons bijzonder aan" Jacco Eltingh en Paul Haarhuisaugustus 2008
Fundraisingconcerten SteunJeClub.nl
Op 21 en 23 augustus organiseert SteunJeClub.nl i.s.m de vereniging Hof van Twente Kiev-Pechersk een tweetal fundraisingconcerten. De concerten in Enschede en Vriezenveen worden verzorgd door de State Academic Symphonic Band of Ukraine. De opbrengst van de concerten is bestemd voor de stichting Gichon (www.gichon.nl) en de stichting Kans voor een Kind (www.kansvooreenkind.nl)
Open pdf-je: Wethouder Myra Koomen van de gemeente Enschede over de stichting Kans voor een Kind en over de stichting SteunJeClub.nl


Voorjaar 2008
Massale steun voor initiatief SteunJeClub.nl.

Representatief onderzoek door het bureau PanelWizard onder de beroepsbevolking in Nederland. Ruim 64% van de Nederlandse beroepsbevolking vindt dat de overheid de door SteunJeClub gevraagde fiscale vrijstelling moet verlenen (28% heeft geen mening en slechts 8% is tegen de gevraagde fiscale maatregel). Evenals bij eerdere onderzoeken blijkt ook nu weer dat heel veel mensen ook daadwerkelijk bereid zijn een verlofdag te verzilveren voor een club of goed doel naar eigen keuze. Maar liefst 28% van de beroepsbevolking is bereid een verlofdag in te leveren, 27% weet het nog niet en 45% doet niet mee. Het merendeel van de beroepsbevolking vindt dat het SteunJeClub initiatief in de publiciteit gebracht moet worden. 54% zegt ja tegen media aandacht voor SteunJeClub, 32% heeft geen mening en 14% zegt nee tegen publiciteit. De gegevens zijn bekend naar volgende invalshoeken:

      1. Politieke voorkeur
          2. Regio
          3. Leeftijd

          4. Fulltime
          5. Man/Vrouw
          6. Gezinssituatie
          7. Inkomen


Wilt u hieromtrent nadere informatie dan kunt u dat kenbaar maken via mail: info@steunjeclub..nl
19 april 2008
SteunJeClub helpt Nico Heijmer. www.asbestkanker.info
SteunJeClub helpt Nico Heijmer (patient asbestkanker) bij het verwerven van fondsen ten bate van de stichting Asbestkanker. De gelden worden beschikbaar gesteld voor onderzoek en ontwikkeling van een effectieve behandelmethode voor de thans nog dodelijke ziekte. Op 23 mei 2008, 19.00 uur, terrein vv Twenthe Goor, speelde een amateurselectie uit de gemeente Hof van Twente tegen Go Ahead Eagles uit Deventer. De volledige recette van deze wedstrijd komt ten goede aan de stichting Asbestkanker. De komst van Go Ahead Eagles is mogelijk gemaakt door de sponsors van SteunJeClub.nl. Op 27 mei 2008 de startte Nico Heijmer  samen met broer Herman de sponsorfietstocht/pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Nico heeft een aantal etappes gefietst (tot in België), maar is helaas als gevolg van medische complicaties niet in staat de pelgrimstocht te vervolgen. Uw gift op rekening nummer 67.41.49.041 ten name van Nico Heijmer - Diepenheim en onder vermelding van 'gift onderzoek asbestkanker' wordt bijzonder op prijs gesteld. Nadere informatie treft u aan op de informatie flyer

18 april2008
Reacties op de electronic flyer die SteunJeClub heeft verstuurd!
SteunJeClub.nl heeft onlangs een electronic flyer in omloop gebracht en een mini advertentie geplaatst in landelijke dagbladen.Er komen reactie binnen vanuit het verenigingsleven, van media, van bedrijven, van de Nederlandse bevolking. Lees verder!!
07 maart 2008
Eerste contacten in Duitsland.
ClubSupport.eu (In den Niederlanden: SteunJeClub.nl) hilft Vereinen (Sport/Kultur, usw.) extra Geld zu bekommen. Deshalb fragt Clubsupport.eu bei Mitarbeiter an, auf einen Urlaubstag zu verzichten,(man arbeitet dann einen Tag mehr) um den Wert von diesem Tag einem Verein zu schenken. ClubSupport.eu hat die Niederländische Regierung gefragt, ob sie auf die Steuern und Belastungen, für diesen Urlaubstag, verzichten würde. In den Niederlanden sind ca 1.500.000 Menschen bereit einen Urlaubstag zu opfern. In Deutschland könnten noch wesentlich mehr Menschen mitmachen, vielleicht mehr als 6 Milion.Ein Urlaubstag hat im Schnitt einen Wert von 130 Euro. Also, es geht um sehr viel Geld für die Vereine und es ist deshalb wichtig für Vereine, die Deutsche Regierung zu fragen, diese Art von Fundraising, Steuer- und Belastungsfrei zu machen. ClubSupport.eu möchte das diese Idee/Initiatiev auch in anderen Europäischen Ländern verwirklicht wird.Sind Sie interessiert an diesem Concept? Mail an Geert Jan Bittink: info@steunjeclub.nl

Weitere Information: www.clubsupport.eu

27 februari 2008

SteunJeClub.nl en economische groei.
Over twee dagen is het schrikkeldag. Dat heeft een positief effect op de economie van 0,3 tot 0,4%. Voor werkgevers is een schrikkeljaar ook gunstig. Werknemers met een vast maandsalaris werken gratis een dag langer.

  Schrikkeljaar goed voor economie : (link naar video RTL-Z)

*) noot SteunJeClub.nl
: dat is ook het geval wanneer de beroepsbevolking de mogelijkheid krijgt belastingvrij een verlofdag te verzilveren voor een vereniging of goed doel naar eigen keuze. Een actie die, in vergelijking met de regeling ‘periodiek aftrekbare giften’, een gunstiger effect heeft op de economische groei.

Bron: RTL-Z : Economie groeit harder door schrikkeldag *)


02 januari 2008
Ondersteuning Twents TopsportTalent
SteunJeClub.nl wil een 10-tal jeugdige, ambitieuze sporttalenten uit Twente enige ondersteuning bieden op weg naar de absolute top.
Streef jij het allerhoogste na in jouw tak van sport, combineer je topsportbeoefening met een studie, heb je een duidelijke visie hoe je de top wilt bereiken en ben je 16 jaar of ouder? Maak dan je belangstelling kenbaar: info@steunjeclub.nl.
Meer informatie tref je aan in bijgevoegde pdf-je: steun voor Twents TopsportTalent


10 december 2007
E-mail actie SteunJeClub.nl- oproep!
SteunJeClub.nl brengt een e-mail bericht in omloop en vraagt aan particulieren, aan bestuurders van vereniging en aan werkgevers om een reactie op het initiatief SteunJeClub.nl. Tevens met het verzoek het toegezonden e-mail bericht door te sturen naar bekenden. Reacties naar info@steunjeclub.nl


8 december 2007
Brief naar alle leden Tweede Kamer Fracties
SteunJeClub.nl heeft bij schrijven van 8 december 2007 aan alle Tweede Kamer Fracties om een standpunt gevraagd ten aanzien van de bepleite fiscale maatregel (de mogelijkheid om jaarlijks belastingvrij een verlofdag te mogen verzilveren voor een club/goed doel naar eigen keuze). In de brief (zie ook ‘dossier SteunJeClub.nl’ op deze website) zijn kritische kanttekeningen geplaatst bij de argumenten van de staatssecretaris van Financiën om de gevraagde fiscale maatregel af te wijzen.


28 november
Een interview van RTV Oost met Erica Terpstra en Geert Jan Bittink over de stand van zaken rond het initiatief SteunJeClub.nl

http://www.rtvoost.nl/ vanaf 11e minuut van de uitzending 'In Vandaag de Dag'.27 november 2007
Plan van aanpak SteunJeClub
Vraag nu het stappenplan aan voor de acties SteunJeClub en HelpJeClub.
Stuur een e-mail berichtje naar info@steunjeclub.nl.

Zolang nog geen akkoord is bereikt met Financiën over een fiscale maatregel die het mogelijk maakt om verlofdagen belastingvrij te verzilveren, zal het schenken van de waarde van een ingeleverde verlofdag administratief verwerkt moeten worden via de salarisadministratie van de werkgever.
De werknemer krijgt de ingeleverde verlofdag (in feite dus een dag extra gewerkt) netto uitbetaald en kan de vereniging of goede doelenorganisatie machtigen dat netto bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven.
Hoe één en ander administratief organisatorisch moet worden behandeld wordt toegelicht in het stappenplan SteunJeClub.


22 november 2007
Syb van der Ploeg ambassadeur SteunJeClub.nl


"SteunJeClub.nl heeft mijn sympathie omdat het verder reikt dan sportverenigingen alleen. SteunJeClub pleit ook voor muziekverenigingen, zangkoren, folkloristische verenigingen en ga zo maar door. Het is voor mij een vanzelfsprekendheid dat zoveel mensen al positief gereageerd hebben op het basisconcept, het belastingvrij verzilveren van verlofdagen. Dat 'bruto=netto' traject moet gewoon snel geregeld worden." Syb van der Ploeg, ambassadeur van de stichting SteunJeClub.nl


22 november 2007
Netwerk vrienden SteunJeClub.nl
SteunJeClub.nl kent een eigen, actief en maatschappelijk betrokken, netwerk vrienden SteunJeClub.nl. Nadere informatie: zie pdf


20 november 2007
Ambitieuze plannen KNVB en NOC*NSF
SteunJeClub.nl is blij met de ambitieuze plannen van de KNVB en NOC*NSF om respectievelijk het WK voetbal 2018 en de Olympische Spelen 2028 naar Nederland (i.s.m België) te halen.
SteunJeClub.nl daarover:
"Zeker ook omdat deze initiatieven ondersteund worden door de regering. Des te urgenter wordt het om aantoonbaar en onderscheidend ook de breedtesport in ons land nieuwe kansen te bieden. Dat is een aspect dat ook een rol zou kunnen spelen bij de uiteindelijke keuze van toewijzing door de FIFA en het Internationaal Olympisch Comité".

13 november 2007
VC Financiën biedt een opening
Bij schrijven van 13 nov. 2007 meldt de VC Financiën dat individuele leden opmerkingen van SteunJeClub.nl eventueel gebruiken bij de behandeling van wetsvoorstellen. Ook kunnen zij daarover vragen stellen aan de regering.
SteunJeClub.nl zal hierover met kamerleden nader in gesprek treden.


10 november 2007
Sportstad Rotterdam achter SteunJeClub.nl
Topsport en Breedtesport Rotterdam zijn enthousiast over het initiatief SteunJeClub.nl en hebben zich bereid verklaard het initiatief waar mogelijk onder de aandacht te brengen.
Inmiddels zijn/worden gesprekken gevoerd met Sportstad Den Haag en Eindhoven. De eerste reacties zijn die van enthousiasme over de éénvoud van het SteunJeClub-concept.
(nadere informatie volgt).25 juli 2007
Harry Haddering, ambassadeur SteunJeClub.nl
Direct na afloop van de KikaKoninginnerit werd in Assen bekend gemaakt dat Harry Haddering als ambassadeur voor de stichting SteunJeClub.nl tal van activiteiten zal gaan verrichten. " Ik volg de inspanningen van SteunJeClub al jaren. Het spreekt mij heel erg aan om daar via een ambassadeursschap mijn bijdrage aan te leveren," zegt Harry daarover.
SteunJeClub.nl is maar wat blij dat Harry het verzoek met een volmondig JA heeft beantwoord: " We zijn er trots op dat Harry als ambassadeur voor onze stichting actief wil zijn. Voor ons is Harry onze eigen ‘nummer 14’, onze ‘Johan Cruijff’" aldus SteunJeClub.nl.

10 augustus 2007
Ministerie Binnenlandse Zaken reageert positief op SteunJeClub
Binnenlandse Zaken spreekt in een schrijven aan SteunJeClub over een sympathiek idee en ziet vol verwachting de reactie van de Staatssecretaris tegemoet. Wanneer het fiscaal mogelijk wordt om vrije dagen ten bate van het verenigingsleven te verzilveren, zo meldt het Ministerie namens de Mininster, dan wordt dat zeker meegenomen in het overleg met de centrales van overheidspersoneel.20 augustus 2007
Brief naar Minister President
SteunJeClub.nl heeft zich in een schrijven direct gewend tot Minister President, Mr. dr. J.P. Balkenende. " Dat gebeurt mede op advies van enkele politici. De Minister President heeft zich diverse keren in positieve zin uitgelaten over de grote maatschappelijke betekenis van het verenigingsleven en vrijwilligerswerk. Wij hebben hem gevraagd richting te willen geven aan de ontwikkeling van politiek draagvlak voor de door ons gevraagde fiscale maatregel die het mogelijk maakt verlofdagen belastingvrij te verzilveren ten bate van het verenigingsleven" aldus SteunJeClub.nl.
De brief is opgenomen in het Dossier SteunJeClub.nl: zie hierna27 november 2007
Dossier SteunJeClub.nl - belastingvrij verzilveren van verlofdagen
Regelmatig wordt aan ons gevraagd om inzage in correspondentie die wij gevoerd hebben met het Ministerie van Financiën.
Om die reden hierna de briefwisselingen zoals die vanaf 1999 tot heden plaats vonden, een overzicht van correspondentie en uitgewisselde argumenten.

Klik op de brief (pdf-je) die u wilt inzien.

Maak uw opvatting kenbaar. Wij stellen uw reactie bijzonder op prijs: mail s.v.p. naar info@steunjeclub.nl

Bij voorbaat hartelijk dank,
Stichting SteunJeClub.n25 augustus 2007
Interview met initiatiefnemer SteunJeClub.nl - door Eddy van der Ley
"Het kan niet zo zijn dat een idee waarvoor maatschappelijk zoveel draagvlak bestaat en waar ook diverse politici van gecharmeerd zijn zo makkelijk naar de prullenbak wordt verwezen door (de staatssecretaris van) Financiën. En dan ook nog eens op flinterdunne, ons inziens discutabele argumenten. Daarom hebben wij nu besloten om voor belangstellenden alle gevoerde correspondentie met Financiën op onze website te plaatsen. Aan de lezer is het dan zelf om te oordelen over opvattingen en uitgewisselde argumenten," aldus SteunJeClub.nl.
Download hier de volledige tekst van een voor de media beschikbaar interview met Geert Jan Bittink, initiatiefnemer van SteunJeClub.Augustus 2007
Chantal Beltman promoot SteunJeClub
T-mobile wielrenster Chantal Beltman (www.chantalbeltman.nl) is enthousiast over het SteunJeClub initiatief en verleent haar medewerking aan een promotie campagne.
" Ik vind SteunJeClub een goed initiatief, een stimulans voor alle (sport)verenigingen in Nederland. Hopelijk wordt binnen afzienbare tijd overeenstemming bereikt met de overheid over de fiscale aspecten" -Chantal Beltman -Team T-Mobile.


Photo: T-Mobile Team
25 juli
25 juli, 12.30 uur: live uitzending KikaKoninginnerit vanuit Assen
een uniek initiatief van een unieke man
Assen. Harry Haddering uit Assen, 35 jaar, is gehandicapt. Hij heeft volledige spasme. Maar dat weerhoudt Harry er niet van om zijn eigen ‘topprestatie’ te leveren. Hij fietst op een aangepaste hometrainer op 25 juli mee met de grote jongens uit de Tour de France. Dat gebeurt op het Koopmansplein in Assen. Daar worden 40 hometrainers geplaatst waarop ook jeugd en volwassenen mee kunnen fietsen. Er is een uitgebreid randprogramma, met ondermeer optredens van pianovirtuoos Jan Vayne, een streetdance en een djembe percussiegroep.

Harry fietst ten bate van Kika zijn eigen Koninginnerit.


Vanaf 12.30 uur wordt de KikaKoninginnerit live uitgezonden.
Eerst met een samenvatting van de start rond 10.40 uur en vervolgens wordt live geschakeld naar het Koopmansplein in Assen.

Steun Harry, Steun Kika, kinderen kankervrij
…..stort uw bijdrage op rekeningnummer 3311 3311 3 ten name van SteunJeClub.nl onder vermelding van KikaKoninginnerit

Hartelijk dank,
namens Harry, namens KikaBinnenkort op deze website:
Motel Westcoast: registratie van het SteunJeClub fundraising event ten bate van Pollux Oldenzaal d.d. 9 juni jl.26 juni 2007
Brief aan Staatssecretaris van Financiën
Na eerdere briefwisselingen, voor het laatst in mei 2003, is door de stichting SteunJeClub.nl op 26 juni 2007 aan de Staatssecretaris van Financiën gevraagd om tot een heroverweging te komen van een eerder ingenomen standpunt. Concreet is gevraagd ‘een maatregel te treffen die het voor werknemers mogelijk maakt om, op basis van vrijwillige deelname, jaarlijks belastingvrij een verlofdag te kunnen ‘verzilveren’ ten bate van een vereniging of goed doel naar eigen keuze.

Sport uitzendingen live via SteunJeClub.nl
April 2007
In samenwerking met een aantal partners biedt SteunJeClub.nl vanaf heden eredivisieverenigingen zaalsporten de mogelijkheid om met ingang van het seizoen 2007/2008 topwedstrijden live via internet uit te zenden. Desgewenst komen deze wedstrijden vervolgens in samenvatting ‘on demand’ beschikbaar van de clubs.

De partners van SteunJeClub.nl bieden het basispakket (live registratie, gebruik van meerdere camera’s) in beginsel gratis of tegen sterk gereduceerd tarief aan. Hierover zullen tijdens overleg nadere afspraken gemaakt worden.

Eredivisieclubs zaalsporten die belangstelling hebben kunnen dat kenbaar maken via info@steunjeclub.nl . Wacht daarmee niet te lang !!

Met 5-voudig landskampioen dames volleybal Pollux Oldenzaal zijn inmiddels afspraken gemaakt over uitzending van meerdere thuiswedstrijden komend seizoen.SteunJeClub.nl & Studenten
April 2007
Heb jij belangstelling voor het vakgebied communicatie/marketing/sponsoring?
En affiniteit tot het verenigingsleven & vrijwilligerswerk?
Zie jij het als een uitdaging om samen met SteunJeClub.nl tal van nieuwe activiteiten te ontwikkelen gericht op ondersteuning van het verenigingsleven?
Heb je meer specifiek belangstelling voor ontwikkelingen rond de nieuwe media?
Meld je dan bij SteunJeClub.nl: info@steunjeclub.nl : wel je cv toevoegen.


SteunJeClub organiseert KikaKoninginnerit
25 Juli 2007
Datum: 25 juli 2007
Plaats: Assen
Nadere informatie wordt begin mei via een persbericht/-conferentie bekend gemaakt.
De opbrengst van dit project komt ten goede aan de stichting Kika, Kinderen Kankervrij.
Wilt u t.z.t nader geïnformeerd worden over dit fundraising event dan kunt u dat kenbaar maken via e-mail: info@steunjeclub.nlMet je businessclub ‘gratis’ naar Alpine Center Bottrop (langst overdekte skibaan ter wereld: 640 meter): consumpties en buffetten inbegrepen
Dit arrangement word je aangeboden door Alpine Center Bottrop, Euroticket, SteunJeClub.nl en Bittink.nl-communicatie.

Met de leden van je businessclub een middagje naar het Alpine Center Bottrop om daar (desgewenst onder deskundige begeleiding) te skiën/snowboarden.
Groepsgrootte: maximaal plus minus 50 personen.

Het programma ziet er als volgt uit:
Per bus naar Bottrop: buskosten voor rekening van de vereniging of businessclub.
Begeleiding door SteunJeClub.nl: tijdens de reis naar Bottrop wordt wat verteld over SteunJeClub, over Alpine Center Bottrop en over sportsponsoring.
Rondleiding in het Alpine Center (veel meer dan een overdekte skibaan alleen).
Skiën/snowboarden of een eerste kennismaking met skiën onder deskundige begeleiding.

Je kunt als bestuur van de club dit arrangement gratis aanbieden aan de leden van je businessclub (‘say thank you’) of het arrangement ‘verkopen’ aan de leden van je businessclub (en dan zijn de inkomsten voor je club).
Belangstelling? : maak dat kenbaar: info@steunjeclub.nl
Wees er snel bij!! : vol is vol!!Eerste SteunJeClub.nl-fundraising concert
9 Juni 2007
9 juni: dans- en partycentrum Rouwhorst in Oldenzaal
Zaal open: vanaf 20.00 uur (aanvang concert: 21.30 uur)
Motel Westcoast in Concert: Syb van der Ploeg, Mirjam Timmer e.v. anderen
Kaartverkoop: vanaf 1 mei 2007 via www.euroticket.nl
Tarief voorverkoop: € 15,= in voorverkoop.
Op zaterdagavond 9 juni a.s. organiseert SteunJeClub een eerste fundraising concert.
De netto opbrengst van het concert is bestemd voor de volleybalvereniging Arke Pollux Oldenzaal.
Het concert wordt verzorgd door Motel Westcoast: een show met hoogtepunten uit de Amerikaanse westcoast-rock. Uitgevoerd door topartiesten uit Nederland, ondermeer Syb van der Ploeg (ex-De Kast), Mirjam Timmer (Twarres), Edward Reekers (Kayak) en Han Koorenreef (Marco Borsato). Muziek van Eagles, Crosby Stills & Nash, Teh Beach Boys, The Byrds en vele anderen.Exposure voor SteunJeClub.nl- partners
April 2007
SteunJeClub.nl biedt het bedrijfsleven diverse vormen van exposure en betrokkenheid bij de activiteiten van de stichting. De inkomsten die via partnerships/sponsoring beschikbaar komen worden aangewend voor productontwikkeling/implementatie, gericht op ondersteuning van het verenigingsleven.

Er zijn tal van opties, waarover wij graag met u tot een gedachtewisseling komen. Inlichtingen : Geert Jan Bittink, tel. 0547 364482.
Sponsors, vrijwilligers en tal van tips en ideeën wekelijks in Typische Uitgaven (oplage > 470.000)
vanaf 2e week april 2007
Hoe kom je aan extra geld voor je club?
Dat is een vraag waarover veel verenigingen zich buigen. SteunJeClub.nl wil sportverenigingen, muziekverenigingen, zangkoren, folkloristische dansgroepen en evenementenorganisaties helpen. Voorwaarde is wel dat de vereniging gerund wordt door vrijwilligers.
In de huis aan huis kranten van Typische Uitgaven wordt via een wekelijkse rubriek aandacht besteed aan verschillende onderwerpen. Nieuwsberichtjes, informatie over workshops, tips en ideeën, speciale acties, maar ook zullen we de schijnwerper richten op vrijwilligers en sponsors die veel voor het verenigingsleven betekenen.
Typisch en SteunJeClub gaan regelmatig waardecheques uitreiken aan verenigingen, evenementenorganisaties en soms ook aan jeugdige talenten in het werkgebied van Typische Uitgaven.
Verenigingen, toptalenten , evenementen organisaties die in aanmerking willen komen voor redactionele aandacht, de kans op een sponsorcheque, enz. kunnen zich aanmelden.


Februari 2007
Van droom tot werkelijkheid

" ….Iedereen heeft zo z’n eigen droom…een talentvolle sporter op weg naar de Olympische Spelen, een ondernemer in zijn streven de beste te zijn, een politicus met de ambitie om ooit regeringsverantwoordelijkheid te mogen dragen….SteunJeClub.nl in het streven om het verenigingsleven te helpen…..…een droom……een doel…..van droom tot werkelijkheid…." Geert Jan Bittink, initiatiefnemer SteunJeClub.nlmaart 2007
Website www.clubkasspekken.nl in de lucht
Met contributies, subsidies, fondsen en sponsoring komt een vereniging, school, scoutingclub of andere non profit en maatschappelijke organisatie zoals bv. afdeling van een goede doelenorganisatie en club- en buurthuis weliswaar een heel eind maar vaak zijn deze inkomsten onvoldoende om de kosten te dekken en uitbreiding aan de activiteiten te geven.

Met de website www.clubkasspekken.nl willen Social in Business uit Nieuwegein en Sportfacilities & Media uit Zeist deze verenigingen en organisaties helpen om tot een verbreding van inkomsten te komen. Met concrete en handige tips, met praktische suggesties, adviezen over de organisatie, info over "kant-en-klaar" programma's, (succesvolle) acties en... tal van ideeën om tot interessante besparingen te komen.
december 2006
CDA een groot voorstander
"Dank voor uw bericht waarin u ons helpt herinneren aan de voorstellen die we hebben gedaan inzake wat ook wel ‘payroll giving’ wordt genoemd. Het CDA is in beginsel een groot voorstander van het mogelijk maken van deze vorm van vrijwilligersbeleid: mensen schenken een vrije dag. We zien dat er van werknemers- en werkgeverskant ook animo voor is. ……….de Belastingdienst eist dat er wel nog loonbelasting over afgedragen moet worden.
Onze fractievoorzitter heeft er anderhalf jaar geleden inderdaad voor gepleit dat de Belastingdienst daar niet tussen zou moeten komen. Dit voorstel stuitte echter op inhoudelijke bezwaren van het ministerie van Financiën…….

Ik kan u schrijven dat wij de suggestie nog niet ter zijde hebben geschoven. Misschien dat het een goed punt om in een nieuwe kabinetsperiode weer bij de kop te pakken…………..".


november 2006
SteunJeClub.nl & Vrijwilligers.nl trekken samen op.
Al bijna 100.000 vrijwilligers in Nederland beschikken over een Vrijwilligerskaart. Het is een concreet instrument voor gemeenten en organisaties om vrijwilligers te waarderen en te bedanken voor hun maatschappelijke inzet.

Rondom de thema's persoonlijke ontwikkeling, vrijetijdsbesteding en ondersteuning van het vrijwilligerswerk is een uniek programma ontwikkeld. Zo worden er tientallen gratis trainingen en workshops gegeven door professionals (op vrijwillige basis) over allerlei onderwerpen en zijn er ruim 150 bedrijven in Nederland die vrijwilligers allerlei gratis diensten en privileges aanbieden.
Zie voor meer informatie de website: www.vrijwilligers.nlAugustus 2006
Kwaliteitsinkopen voor verenigingen nu nog goedkoper.
SteunJeClub is een partnership aangegaan met Teamsport.com in verband met levering van sportartikelen in de meest brede zin van het woord ten sterk gereduceerde tarieven. Vraag naar de voorwaarden: info@teamsport.com onder vermelding van 'actie SteunJeClub.nl.
Juni 2006
Onderzoek onder beroepsbevolking
Ruim 1.000.000 mensen willen zeker deelnemen aan SteunJeClub.nl en nog eens 600.000 waarschijnlijk wel.
Een representatief onderzoek onder de beroepsbevolking in Nederland door het bureau PanelWizard maakt duidelijk dat heel veel Nederlanders bereid zijn een verlofdag te verzilveren ten bate van het verenigingsleven/ vrijwilligerswerk en goede doelen organisaties.
Op de vraag: "zou u bereid zijn een verlofdag (of indien u parttime werkt een deel van een verlofdag) in te leveren en het geld dat u daarmee zou verdienen aan een vereniging, vrijwilligersorganisatie of goed doel willen doneren, luidt het antwoord:
 1. Ja, zeker : 5,8 %
 2. Ja, maar alleen als het bedrag belastingvrij geschonken mag worden: 11,2 %
 3. Ja, waarschijnlijk wel: 10,1 %
 4. Neen, waarschijnlijk niet: 48,8 %
 5. Neen, zeker niet: 24,2 %

Bij een beroepsbevolking van 6.000.000 mensen is 15,9% zeker bereid deel te nemen indien belastingvrij de bedragen beschikbaar gesteld kunnen worden.
Bij een gemiddeld dagloon van € 120 en rekening houden met parttime banen komt dan € 100.000.000 beschikbaar.
En verder meldt nog eens 10,1 % waarschijnlijk deel te willen nemen.
De gegevens zijn bekend naar volgende invalshoeken:

 1. Politieke voorkeur
 2. Regio
 3. Leeftijd
 4. Fulltime – Parttime
 5. Man/Vrouw
 6. Gezinssituatie


Wilt u hieromtrent nadere informatie dan kunt u dat kenbaar maken via mail: info@bittink.nlJuni 2006
SteunJeClub kleedt "Arjen Robben" uit het andere Oranje
SteunJeClub, in samenwerking met het Fonds verstandelijk gehandicapten, stelt originele oranje shirts beschikbaar aan het team van FC Rijnvogels uit Katwijk.Mei 2006
Sponsorloop in FBK-stadion voor Local Heroes:
opbrengst € 25.891,16

500 kinderen, in t-shirts met de teksten SteunJeClub en HelpJeClub, namen op 17 mei deel aan een sponsorloop ten bate van de stichting Local Heroes. De opbrengst van de sponsorloop is bestemd voor een voorlichtings- en gezondheidscentrum in Arsi, Ethiopië. Dit project wordt ondersteund door Haile Gebrselassie.
De sponsorloop werd gehouden op initiatief van de gemeente Hof van Twente in het kader van de officiële opening van een nieuw gemeentehuis, "local heroes for Local Heroes".
13 april 2006
Rabobank Nederland: intentieverklaring
Rabobank Nederland staat positief tegenover het idee www.steunjeclub.nl.
Als bruto=netto gerealiseerd is, dan is er vanuit de Rabobank de bereidheid om in deze een voorbeeldfunctie te gaan vervullen door bijvoorbeeld deze regeling zelf in te voeren en/of andere partijen te stimuleren.

noot : dit is nog geen besluit, omdat dit mede afhankelijk is van andere factoren in het vervolgtraject..
5 april 2006
Kamerleden zijn individueel voor een fiscale regeling
Kamerleden van verschillende fracties hebben hun sympathie uitgesproken over het initiatief SteunJeClub.
Zij zetten zich in om de door SteunJeClub gevraagde fiscale regeling (bruto=netto traject bij verzilvering van verlofdagen) geëffectueerd te krijgen en dat in het kader van de discussie en besluitvorming over fiscaal stimulerende maatregelen ten bate van het verenigingsleven/ vrijwilligerswerk.


5 april 2006
Bedrijfsleven meldt zich
Een aantal bedrijven hebben kenbaar gemaakt nader in gesprek te willen met SteunJeClub over een vorm van partnership:
• Ondersteuning van de politieke lobby
• Eigen personeel te zijner tijd de mogelijkheid bieden tot deelname
• Ondersteuning van het communicatie traject van SteunJeClub
• Een financiële bijdrage, met nader overeeen te komen tegenprestaties
• Het leggen van contact met andere bedrijven, mogelijk partners van SteunJeClub
• (On)Gevraagd advies / suggesties
21 maart 2006
SteunJeClub op meerdere sporttenues
De domeinnaam SteunJeClub.nl is nu ook zichtbaar op de kleding van de dames wielerformatie TalentTeamTwente (www.3t-ladies.nl), het Euroticket motorcrossteam en de jazz dansgroep E-motion (foto). Eerder al bood volleybal eredivisionist Arke Pollux uit Oldenzaal de stichting de mogelijkheid de domeinnaam SteunJeClub op het shirt van het team te plaatsen.
Uit dagblad Tubantia 18 ok. 2005
Gift goede doelen straks onbelast
Goede doelen hoeven binnenkort geen belasting meer te betalen over schenkingen die ze ontvangen. Dat zei staatssecretaris Wijn gisteren in het televisieprogramma Barend en Van Dorp. Wijn gaf toe dat kritiek van Johan Cruijff op het zogenoemde schenkingsrecht een grote rol heeft gespeeld bij zijn besluit. De voormalige voetbalvedette noemde het onbegrijpelijk dat zijn stichting belasting moet betalen over de Cruyff courts ...
Dagblad Tubantia 12 okt. 2005
Kamer deelt kritiek Cruijff op schenkingsrecht
De Johan Cruyff Foundation en andere goede doelen moeten worden vrijgesteld van het betalen van schenkingsrechten over giften die ze ontvangen. Dat vindt een kamermeeerderheid van CDA, PvdA en VVD, nadat Johan Cruyff een dag eerder zijn gal spuwde over de belasting die hij moet betalen over de waarde van de zogenoemde Cruyff Courts. Zijn stichting legt onder meer trapveldjes aan in achterstandswijken zodat kinderen kunnen sporten.
De belastingdienst loopt daardoor inkomsten mis, maar dat kan volgens de PvdA worden opgevuld door het extra geld te gebruiken dat uit kansspelen in de staatskas vloeit.
26 augustus 2005
Arke Pollux schaart zich achter SteunJeClub.nl
De domeinnaam "SteunJeClub.nl" staat komend seizoen vermeld op de shirts van Arke Pollux, eredivisie volleybal dames.
Meervoudig landskampioen Arke Pollux (liefst 5* in de achterliggende 8 seizoenen) wil via de shirtreclame de aandacht vestigen op het belang van de activiteiten van de stichting SteunJeClub.nl.

Belastingvoordeel vrijwilligers

Bron:De Twentsche Courant Tubantia, vrijdag 26 augustus 2005
DEN HAAG (GPD) – De ruim één miljoen vrijwilligers in Nederland krijgen een belastingvoordeel van het kabinet Balkenende. Voortaan mogen zij tot 1.500 euro belastingvrij aan onkostenvergoeding ontvangen. Dat is meer dan tweemaal zoveel als de huidige belastingvrije vergoeding van 735 euro. CDA-staatssecretaris Wijn van Financiën doet dit voorstel in zijn belastingplan voor 2006. Wijn hoopt dat de fiscale vrijstelling meer mensen zal stimuleren vrijwilliger te worden. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat ons land kampt met een groeiend tekort aan vrijwilligers.

Reactie SteunJeClub.nl;
Een mooi gebaar van de overheid, maar nu nog graag een financieringsbron voor het verenigingsleven/ vrijwilligerswerk.
Voor 2,1 miljard aan ‘overtollige’ vakantiedagen.
Bron : de Twentsche Courant Tubantia, 7 juni 2005
"Bijna de helft van de Nederlandse werknemers neemt zijn vakantiedagen niet allemaal op. Gemiddeld verspelen we er twee per jaar. In loon uitgedrukt staat in Nederland voor 2,1 miljard euro aan overtollige dagen op de lat……
Bij een gemiddeld uurloon in Nederland van 17,80 euro staat voor de 7,4 miljoen werknemers 2,12 miljard euro aan ongebruikte vakantiedagen te verstoffen op de bedrijfsbalans. Omgerekend naar een gemiddelde werknemer ziet het er minder spectaculair uit: bij uitbetaling leveren de twee ongebruikte vakantiedagen 284 euro op. Bruto, want er gaat nog inkomstenbelasting af."Vragen van het lid Dezentjé Hamming (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over het inleveren van vrije dagen voor een goed doel en beantwoording door de staatssecretaris d.d. 24 mei 2005


1.Kent u de Stichting Steun je Club en de breed gedragen maatschappelijke doelstellingen van die Stichting?

Antwoord Staatssecretaris Financiën
Ja, ik heb het initiatief van de stichting recent persoonlijk besproken met de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk.


2.Kent u de uitkomst van een in 2004 door GJB Sponsorstrategie (Bittink.nl) gehouden enquête, waaruit is gebleken dat 39% van de Nederlandse beroepsbevolking bereid is de tegenwaarde van vrije dagen te schenken aan maatschappelijk wenselijke goede doelen, zoals voor het verenigingsleven maar ook ingeval van nationale inzamelingen?

Antwoord Staatssecretaris Financiën
Ja. Op de website van de stichting wordt melding gemaakt van mondelinge enquêtes, die in acht verschillende steden zijn gehouden. Als conclusie van de enquête is vermeld dat 39% van de beroepsbevolking bereid is tot deelname aan de landelijke actie. Daarbij zullen de geënquêteerden zijn uitgegaan van het door de stichting bepleite gunstige fiscaal regime (bruto = netto). Zoals blijkt uit de website vindt 11% van de ondervraagden het initiatief van de stichting geen goed idee. Over de overige 50% doet de site geen mededelingen.


Opmerking Stichting SteunJeClub.nl:
Met de geënquêteerden is NIET gesproken over het door onze stichting bepleite gunstige fiscale regiem (bruto=netto).

39% is bereid tot donatie aan een vereniging/vrijwilligersorganisatie
61% heeft geen belangstelling: de redenen: 29% heeft het geld zelf nodig, 11% vindt SteunJeClub geen goed idee, 3% vindt dat er teveel van dit soort acties zijn, 12% heeft geen affiniteit met vereniging/vrijwilligersorganisaties, 7% doneert al aan een goed doel, 38% geeft geen reden op.


3.Kent u de besluiten van 21 december 2000 [1] en van 22 februari 2002 [2]?

Antwoord Staatssecretaris Financiën
Ja.


4.Deelt u de conclusie dat het op grond van deze goedkeurende besluiten «technisch» mogelijk is nog niet verdiend en dus in fiscale zin nog niet genoten – toekomstig – loon «uit te ruilen» tegen bijvoorbeeld bepaalde belastingvrije emolumenten?

Antwoord Staatssecretaris Financiën
Als algemeen uitgangspunt geldt dat het werknemers en werkgevers in beginsel vrij staat om de arbeidsvoorwaarden en in het bijzonder de (samenstelling van de) beloning optimaal af te stemmen op de wettelijke mogelijkheden. In het besluit van 21 december 2000 is dat ook met zoveel woorden gezegd. Het besluit is uitgebracht omdat de uitvoeringspraktijk behoefte heeft aan een verduidelijking van de wetstoepassing in situaties waarin aan werknemers keuzes worden aangeboden met betrekking tot de vorm van de te genieten beloning. Het besluit houdt geen goedkeuring in, maar geeft een algemeen toetsingskader op welke wijze men vanuit een bestaande loonsituatie de wettelijke vrijstellingen beter kan benutten. In het besluit van 22 februari 2002 is onder voorwaarden goedgekeurd dat geen verlaging van het pensioengevend loon hoeft plaats te vinden indien het fiscale loon is verlaagd als gevolg van ruil van salaris in geld tegen de in het besluit genoemde belastingvrije vergoedingen en/of verstrekkingen.


5.Deelt u de mening dat het in de lijn van deze besluiten ook «technisch» mogelijk zou zijn in een nieuw besluit goed te keuren, dat, wanneer door werknemers structureel wordt afgezien van een aantal nog niet opgebouwde verlofuren, er geen heffingsmoment plaatsvindt als die verlofuren, waarvan is afgezien, daadwerkelijk worden opgebouwd, maar de werkgever de tegenwaarde daarvan schenkt aan een maatschappelijk wenselijk geacht goed doel?

Antwoord Staatssecretaris Financiën
Uit het voorgaande antwoord blijkt dat het mogelijk is een beloning (beter) af te stemmen op de wettelijke vrijstellingen. Daarbij gaat het om de vrijstellingen die zijn opgenomen in de Wet op de loonbelasting 1964. Het afzien van verlofuren, al dan niet in combinatie met het schenken van de tegenwaarde van die verlofuren aan een maatschappelijk wenselijk geacht goed doel, valt niet onder deze vrijstellingen. Voor het achterwege laten van een heffingsmoment zou daarom wetswijziging nodig zijn. Zie daarvoor het antwoord op vraag 7.


6.Deelt u de wens dat een eenvoudige oplossing voor het schenken van nog op te bouwen verlofuren zoals voorgesteld in vraag 5, de voorkeur verdient boven een fiscaal-technische meer ingewikkelde oplossing via de methode van eindheffing, welke methode werkgevers vanwege de administratieve belasting mogelijk zal afschrikken mee te werken aan het schenken van de tegenwaarde van nog op te bouwen verlofuren?

Antwoord Staatssecretaris Financiën
Een werknemer geniet fiscaalrechtelijk nog steeds zijn loon indien hij afziet van verloftijd en de werkgever daartegenover een bedrag overmaakt naar een goed doel (of naar een andere begunstigde). In deze situatie zal de loonheffing op de gebruikelijke wijze moeten plaatsvinden. Deze handelwijze is ook gevolgd in het kader van de Nationale Hulpactie voor Azië. De Minister van Financiën heeft daarbij de toezegging gedaan om de hiermee gepaard gaande belasting- en premieopbrengst te doneren aan de Samenwerkende Hulporganisaties (besluit van 7 januari 2005, nr. DGB2005/92M). In dit besluit is tevens een eindheffingsmogelijkheid geboden. Die uitzondering is getroffen ter voorkoming van hoge administratieve lasten in deze zeer bijzondere situatie.


7.Bent u bereid bij Besluit een goedkeuring zoals bedoeld in de vragen 5 en 6 uit te vaardigen? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet?

Antwoord Staatssecretaris Financiën
Zoals mijn ambtsvoorgangers naar aanleiding van hun eerdere afwegingen hebben meegedeeld aan de stichting en aan de vaste commissie voor Financiën[3] zijn er onvoldoende argumenten aanwezig om het wettelijke kader te wijzigen ten gunste van de bepleite handelwijze. De giftenaftrek in de Wet inkomstenbelasting 2001 biedt voor alle belastingplichtigen een fiscale begeleiding van schenkingen aan goede doelen. Een voor werknemers geldende extra faciliteit ten gunste van het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk is niet in overeenstemming met een efficiënte en effectieve werking van het fiscale stelsel. Begin juni ontvangt u van staatssecretaris Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een beleidsbrief met daarin het bredere rijksbeleid voor de vrijwillige inzet voor de komende jaren. Dit beleid is ondersteunend aan het lokaal beleid, want daar ligt de primaire verantwoordelijkheid voor dit onderwerp. Het rijk is systeemverantwoordelijk en zorgt voor de juiste randvoorwaarden.

[1] Besluit van 21 december 2000, nr. CPP2000/2942M.
[2]
Besluit van 22 februari 2002, nr. CPP2001/3047M.
[3]
- brief van 23 januari 2002, Niet-dossierstuk 2001-2002, fin0200038; - brief van 20 juni 2002, Tweede Kamer, ingekomen stukken, TK 87-5181; - brief van 19 mei 2003, Niet-dossierstuk 2002-2003, fin0300183.CDA-fractievoorzitter wil permanente vrijstelling

Uit De Telegraaf, 14 april 2005
De fiscus moet mensen die vrijwilligerswerk doen en weldoeners die goede doelen ruimhartig steunen, ontzien. Dat zal CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen vandaag voorstellen in het grote debat over normen en waarden met premier Balkenende.
De CDA-fractieleider wil dat mensen geen belasting hoeven te betalen over eindejaarsuitkeringen, winstbonussen en vrije dagen die ze cadeau doen aan goede doelen. Bij de tsunami gold een eenmalige vrijstelling maar Verhagen wil dat permanent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMPATHISANTEN

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De FNV

Het VSB fonds

Koninklijke vereniging MKB-Nederland

De stichting Samenleving & Bedrijf

Het Instituut Sponsoring en Fondsenwerving

CiviQ, instituut vrijwillige inzet

Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI)

Diverse bedrijven

Vele (sport)verenigingen

Diverse bekende Nederlanders en (voormalig) topsporters